تور بانکوک پاتایا ویژه

توضيح فارسي : جاذبه های گردشگری :

سواحل زیبا
مراکز خرید متنوع
بازار روز شناور روی آب
شو ملی گلبسی
رافتینگ در رودخانه وحشی
کاخ پارلمان
فیل سواری
مراکز اسپا و یوگا
معابد
والک استریت
شو فانتاسی

ERROR : OPENRECORDSET :: [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Could not allocate a new page for database 'tempdb' because of insufficient disk space in filegroup 'PRIMARY'. Create the necessary space by dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.